Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Illusia Ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea monipuolista peliharrastusta ja -kulttuuria Suomessa, sekä edistää taiteellista ja tutkimuksellista työtä pelialalla. Yhdistyksen painopiste on roolipeleissä, sulkematta pois crossmedia-projekteja. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys perustaa jäsenpalveluita, tukitoimintoja ja mahdollistaa monimuotoisia tapahtumia sekä tempauksia. Tapahtumien ja toimintojen avoimuus määritellään tapauskohtaisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

  • järjestää maksullisia tapahtumia ja tilaisuuksia
  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
  • järjestää joukkorahoituskampanjoita
  • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
  • tehdä tilaustöitä ja tarjota asiantuntijapalveluita laskuttamalla

3. Jäsenet

Jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea

yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsen voi käyttää yhdistyksen toimintoja ja palveluita

jäsenmaksua vastaan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa

tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäseniltä odotetaan toimintaa, joka edistää yhdistyksen yhteisiä tavoitteita, eikä vahingoita

yhdistyksen mainetta tai toimintaa. Jäsenen on käytöksellään ja toiminnallaan pyrkiä takaamaan

turvallinen toimintaympäristö ja tuettava harrastuksessa vaadittavaa luottamuksen henkeä.

Jäsen voidaan erottaa, jos tämä toimii Suomen lain, yhdistyksen sääntöjen ja niiden hengen,

toimintaperiaatteiden, tai hyvien tapojen vastaisesti. Jäsen voidaan erottaa maksamattoman

jäsenmaksun vuoksi.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

5. Hallitus ja toiminnanjohto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja maksimissaan 5 ja minimissään 2 muuta varsinaista jäsentä sekä maksimissaan 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii, kuitenkin ainakin kerran vuosikokousten välillä. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, kuitenkin vähintään kolme puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenet eivät voi äänestää. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee  se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.